Regulamin

REGULAMIN

§ 1

Organizatorami Kiermaszu jest Organizator, tj. Urząd Miejski w Nowej Soli oraz P.P.H.U. „Sunrise”, NIP  925-168-04-16. Adres do kontaktu: P.P.H.U. „Sunrise”, ul. Wróblewskiego 5, 67-100 Nowa Sól, tel. 601788531, e-mail: biuro@zielone-ogrody.net.

§ 2

  1. Warunkiem uczestnictwa w Kiermaszu jest przesłanie zgłoszenia do dnia 26.04.2024 r. oraz dokonanie całości opłaty za uczestnictwo poprzez wpłatę na konto bankowe nr 13 1090 1577 0000 0000 5706 4425, z dopiskiem: „XV wiosenny kiermasz 2024”.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilości Wystawców oferujących do sprzedaży „zdrowa żywność, artykuły przemysłowe” bez podania przyczyny.
  3. Dla wybranych produktów branżowych obowiązuje kolejność zgłoszeń.

§ 3

Kiermasz ogrodniczy odbędzie się w dniach 4 – 5 maja 2024 r. w Nowej Soli przy Alei Wolności na placu parkingowym obok Parku Krasnala.

§ 4

Organizator oddaje Wystawcy do dyspozycji powierzchnię wystawowo-sprzedażową w dniu 4.05.2024 r. w godzinach 06:00-18:00 oraz dnia 5.05.2024 r. w godz. 06:00–16:00.

§ 5

Wystawcy zobowiązani są do noszenia na terenie Kiermaszu identyfikatorów.

§ 6

Organizator nie zapewnia: dostępu do energii elektrycznej 230V, namiotów, stolików, ław, krzeseł oraz innych elementów przeznaczonych do ekspozycji i sprzedaży oferowanego przez Wystawcę towaru

§ 7

Rezygnacja z udziału w Kiermaszu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
W przypadku wycofania się z udziału w Kiermaszu po 26.04.2024 r., wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.

§ 8

  1. Zgłoszenie udziału w Kiermaszu jest jednoznaczne z przyjęciem do wiadomości i stosowania zapisów niniejszego Regulaminu.
  2. Podporządkowanie się zapisom niniejszemu Regulaminowi będzie egzekwowane przez Organizatorów oraz obsługę Kiermaszu.

§ 9

Utrzymanie czystości na stoisku jest obowiązkiem Wystawcy. Czystość poza terenem stoiska utrzymuje Organizator.

§ 10

Ogólną ochronę terenu Kiermaszu przyjmuje na siebie Organizator. Za nadzór, ochronę
i przygotowanie stoiska odpowiedzialny jest Wystawca.

§ 11

Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą, ogniem, wichurą, uderzeniami pioruna, eksplozją, zalaniem wodą oraz innymi przyczynami niezależnymi od Organizatora, czyli tzw. siłę wyższą.

§ 12

W przypadku odwołania Kiermaszu z przyczyn niezależnych od Organizatora, wniesione opłaty podlegają zwrotowi.

§ 13

1.Wjazd na teren Kiermaszu następuje wyłącznie po okazaniu: dowodu wpłaty
i potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.

2.Organizator zastrzega sobie prawo nie dopuszczenia na teren Kiermaszu Wystawcy, który przybył w dniu rozpoczęcia Kiermaszu, tj. 4 maja 2024 r. i który nie przesłał uprzednio ZGŁOSZENIA udziału oraz nie wniósł opłaty za wynajem powierzchni wystawienniczej.