Regulamin

REGULAMIN

§ 1

Organizatorami Kiermaszu jest Organizator, tj. Urząd Miejski w Nowej Soli oraz P.P.H.U. „Sunrise”, NIP  925-168-04-16. Adres do kontaktu: P.P.H.U. „Sunrise”, ul. Wróblewskiego 5, 67-100 Nowa Sól, tel. 601788531, e-mail: biuro@zielone-ogrody.net.

§ 2

Warunkiem uczestnictwa w Kiermaszu jest przesłanie zgłoszenia do dnia 19.09.2022 r. oraz dokonanie całości opłaty za uczestnictwo na konto bankowe nr 13 1090 1577 0000 0000 5706 4425, z dopiskiem:
XII  kiermasz jesienny 2022”.

§ 3

Kiermasz ogrodniczy odbędzie się w dniach 24-25 września 2022 r. w Nowej Soli przy Alei Wolności na placu parkingowym obok Parku Krasnala.                     

§ 4

Organizator oddaje Wystawcy do dyspozycji powierzchnię wystawową w dniu 24.09.2022 r. w godzinach 06:00-18:00 oraz dnia 25.09.2022 r. w godz. 10:00 – 16:00.

§ 5

Wystawcy zobowiązani są do noszenia na terenie Kiermaszu identyfikatorów oraz środków ochrony osobistej, zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia dot. przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19.

§ 6

Organizator nie zapewnia: dostępu do energii elektrycznej 230V, namiotów, stolików, ław, krzeseł oraz innych elementów przeznaczonych do ekspozycji towaru. 

§ 7

Rezygnacja z udziału w Kiermaszu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku wycofania się z udziału w Kiermaszu po 19.09.2022 r., wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.

§ 8

Zgłoszenie udziału w Kiermaszu jest jednoznaczne z przyjęciem do wiadomości i stosowania zapisów niniejszego Regulaminu. Podporządkowanie się zapisom niniejszemu Regulaminowi będzie egzekwowane przez Organizatorów oraz obsługę Kiermaszu.

§ 9

Utrzymanie czystości na stoisku jest obowiązkiem Wystawcy. Czystość poza terenem stoiska utrzymuje Organizator.

§ 10

Ogólną ochronę terenu Kiermaszu przyjmuje na siebie Organizator. Za nadzór, ochronę stoiska i jego przygotowanie zgodnie z wytycznymi podczas trwania epidemii i Kiermaszu odpowiedzialny jest Wystawca.

§ 11

Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą, ogniem, wichurą, uderzeniami pioruna, eksplozją, zalaniem wodą oraz innymi przyczynami niezależnymi od Organizatora, czyli tzw. siłą wyższą.

§ 12

W przypadku odwołania Kiermaszu z przyczyn niezależnych od Organizatora, wniesione opłaty podlegają zwrotowi.

§ 13

Wjazd na teren Kiermaszu następuje wyłącznie po okazaniu: dowodu wpłaty i potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia. Organizator zastrzega sobie prawo nie dopuszczenia na teren Kiermaszu Wystawcy, który przybył w dniu rozpoczęcia się Kiermaszu, tj. 19 września 2022 r., a nie przesłał uprzednio stosownego zgłoszenia oraz nie wniósł opłaty za wynajem powierzchni wystawienniczej.

jeśli masz dodatkowe pytania