Regulamin

REGULAMIN

§ 1

Organizatorami kiermaszu są Urząd Miejski w Nowej Soli oraz  PPHU „Sunrise”, NIP  925-168-04-16. Adres do kontaktu: PPHU „Sunrise”, ul. Wróblewskiego 5, 67-100 Nowa Sól,  tel. 601788531, e-mail: biuro@zielone-ogrody.net

§ 2

Warunkiem uczestnictwa w kiermaszu jest przesłanie zgłoszenia do dnia 21.09.2020 r. oraz dokonanie całości opłaty za uczestnictwo na konto Santander Bank Polska Oddz. Nowa Sól nr  13 1090 1577 0000 0000 5706 4425 z dopiskiem „kiermasz jesienny 2020”.

§ 3

Kiermasz ogrodniczy odbędzie się w dniach 26 – 27 września 2020 r. w Nowej Soli, przy Alei Wolności na placu plenerowym obok Parku Krasnala.                     

§ 4

Organizator oddaje Wystawcy do dyspozycji powierzchnię wystawową w dniu 26.09.2020 r. w godzinach 06:00-18:00 oraz dnia 27.09.2020 r. w godz. 10:00 – 16:00.

§ 5

Wystawcy zobowiązani są do noszenia na terenie kiermaszu identyfikatorów oraz środków ochrony osobistej, zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia dot. przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19.

§ 6

Rezygnacja z udziału w kiermaszu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku wycofania się z udziału w kiermaszu po 21.09.2020 r. wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.

§ 7

Zgłoszenie udziału w kiermaszu jest jednoznaczne z przyjęciem niniejszego regulaminu. Podporządkowanie się niniejszemu regulaminowi będzie egzekwowane przez Organizatorów oraz obsługę kiermaszu.

§ 8

Utrzymanie czystości na stoisku jest obowiązkiem Wystawcy. Czystość poza terenem stoiska utrzymuje Organizator.

§ 9

Ogólną ochronę terenu kiermaszu przyjmuje na siebie Organizator. Za nadzór i ochronę stoiska podczas trwania kiermaszu odpowiedzialny jest Wystawca.

§ 10

Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą, ogniem, wichurą, uderzeniami pioruna, eksplozją, zalaniem wodą, przerwą w dostawie prądu oraz przyczynami niezależnymi od Organizatora.

§ 11

W przypadku odwołania imprezy z przyczyn niezależnych od Organizatora wniesione opłaty podlegają zwrotowi.

§ 12

Wjazd na teren kiermaszu następuje wyłącznie po okazaniu dowodu wpłaty i potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.           

jeśli masz dodatkowe pytania