Regulamin

REGULAMIN

§ 1

Organizatorami Kiermaszu jest Organizator, tj. Urząd Miejski w Nowej Soli oraz P.P.H.U. „Sunrise” Ewa Uchal, NIP  925-168-04-16. Adres do kontaktu: P.P.H.U. „Sunrise” Ewa Uchal, ul. Wróblewskiego 5, 67-100 Nowa Sól, tel. 601-788-531, e-mail: biuro@zielone-ogrody.net.

§ 2

1.Warunkiem uczestnictwa w Kiermaszu jest przesłanie zgłoszenia do dnia 05.05.2023r. oraz dokonanie całości opłaty za uczestnictwo na konto bankowe nr 13 1090 1577 0000 0000 5706 4425, z dopiskiem:
XIII  kiermasz wiosenny 2023”.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilości Wystawców oferujących do sprzedaży „asortyment inny niż ogrodniczy” bez podania przyczyny. Dla zgłoszeń wybranych produktów branżowych obowiązuje kolejność zgłoszeń.

§ 3

Kiermasz ogrodniczy odbędzie się w dniach 13 – 14 maja 2023 r. w Nowej Soli przy Alei Wolności na placu parkingowym obok Parku Krasnala.                     

§ 4

Organizator oddaje Wystawcy do dyspozycji powierzchnię wystawową w dniu 13.05.2023r. w godzinach 06:00-18:00 oraz dnia 14.05.2023r. w godz. 10:00 – 16:00.

§ 5

Wystawcy zobowiązani są do noszenia na terenie Kiermaszu identyfikatorów oraz środków ochrony osobistej, zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia dot. przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19.

§ 6

Organizator nie zapewnia: dostępu do energii elektrycznej 230V, namiotów, stolików, ław, krzeseł oraz innych elementów przeznaczonych do ekspozycji towaru. 

§ 7

Rezygnacja z udziału w Kiermaszu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku wycofania się z udziału w Kiermaszu po 05.05.2023r., wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.

§ 8

Zgłoszenie udziału w Kiermaszu jest jednoznaczne z przyjęciem do wiadomości i stosowania zapisów niniejszego Regulaminu. Podporządkowanie się zapisom niniejszemu Regulaminowi będzie egzekwowane przez Organizatorów oraz obsługę Kiermaszu.

§ 9

Utrzymanie czystości na stoisku jest obowiązkiem Wystawcy. Czystość poza terenem stoiska utrzymuje Organizator.

§ 10

Ogólną ochronę terenu Kiermaszu przyjmuje na siebie Organizator. Za nadzór, ochronę stoiska i jego przygotowanie zgodnie z wytycznymi podczas trwania Kiermaszu odpowiedzialny jest Wystawca.

§ 11

Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą, ogniem, wichurą, uderzeniami pioruna, eksplozją, zalaniem wodą oraz innymi przyczynami niezależnymi od Organizatora, czyli tzw. siłę wyższą.

§ 12

W przypadku odwołania Kiermaszu z przyczyn niezależnych od Organizatora, wniesione opłaty podlegają zwrotowi.

§ 13

Wjazd na teren Kiermaszu następuje wyłącznie po okazaniu: dowodu wpłaty i potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia. Organizator zastrzega sobie prawo nie dopuszczenia na teren Kiermaszu Wystawcy, który przybył w dniu rozpoczęcia się Kiermaszu, tj. 13 maja 2023r., a nie przesłał uprzednio ZGŁOSZENIA oraz nie wniósł opłaty za wynajem powierzchni wystawienniczej.

jeśli masz dodatkowe pytania