Regulamin

Regulamin

§ 1

Organizatorami kiermaszu są Urząd Miejski w Nowej Soli oraz  PPHU „Sunrise”, NIP  925-168-04-16. Adres do kontaktu: PPHU „Sunrise”, ul. Wróblewskiego 5, 67-100 Nowa Sól,  tel. 601788531, e-mail: biuro@zielone-ogrody.net

§ 2

Warunkiem uczestnictwa w kiermaszu jest przesłanie zgłoszenia do dnia 30.09.2018 r. oraz dokonanie całości opłaty za uczestnictwo na konto BZ WBK S.A. Oddział  Nowa Sól nr 13 1090 1577 0000 0000 5706 4425 z dopiskiem „VI Jesienny Kiermasz”.

§ 3

Kiermasz odbędzie się w dnia 06 października 2018 r. (sobota)  w Nowej Soli, przy Alei Wolności na placu plenerowym obok Parku Krasnala w godzinach od 09:00 – 18:00.

§ 4

Organizator oddaje Wystawcy do dyspozycji powierzchnię wystawową w dniu 06.10.2018 r. w godzinach 06:00-20:00.

§ 5

Wystawcy zobowiązani są do noszenia na terenie kiermaszu identyfikatorów.

§ 6

Rezygnacja z udziału w kiermaszu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku wycofania się z uczestnictwa w kiermaszu po dniu 30 września 2018 r. wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.

§ 7

Zgłoszenie udziału w kiermaszu jest jednoznaczne z  przyjęciem niniejszego regulaminu. Podporządkowanie się niniejszemu regulaminowi będzie egzekwowane przez Organizatorów oraz obsługę kiermaszu.

§ 8

Utrzymanie czystości na stoisku jest obowiązkiem Wystawcy. Czystość poza terenem stoiska utrzymuje Organizator.

§ 9

Ogólną ochronę terenu kiermaszu przyjmuje na siebie Organizator. Za nadzór i ochronę stoiska podczas trwania kiermaszu odpowiedzialny jest Wystawca.

§ 10

Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą, ogniem, wichurą, uderzeniami pioruna, eksplozją, zalaniem wodą, przerwą w dostawie prądu oraz przyczynami niezależnymi od Organizatora.

§ 11

W przypadku odwołania imprezy z przyczyn niezależnych od Organizatora wniesione opłaty podlegają zwrotowi.

§ 12

Wjazd na teren kiermaszu następuje po okazaniu dowodu wpłaty i pisemnego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.           

jeśli masz dodatkowe pytania